Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Słupskiego, którą zwołuję zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) na dzień 30 stycznia 2019 roku, godz. 1400 (środa), w sali konferencyjnej nr 202 Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie protokołów III i IV sesji.
  4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Słupskiego z działalności w okresie od poprzedniej sesji oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Słupskiego.
  5. Sprawozdanie Starosty Słupskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwał:
  • zmieniająca uchwałę Nr XXV/233/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenie woli przystąpienia Powiatu Słupskiego do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Gminy Ustka” w ramach przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 współfinansowanego z RPO WP na lata 2014 -2020”,
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Słupskiego na 2019 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupskiego.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady

Jan Olech

  • data: 2019-01-24