WARUNKI PRACY

Praca biurowa, w godzinach 7.30÷15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z podległymi Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

-          praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,

-          częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,

-           narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,

-           budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-          praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,

-          stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

 


 

ZAKRES ZADAŃ

·         Sporządzanie pełnej dokumentacji rachunkowo – księgowej dotyczącej wydatków osobowych funkcjonariuszy PSP i pracowników w oparciu o imienne angaże, umowy oraz decyzje przy zastosowaniu programu komputerowego użytkowanego w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczenia zdrowotnego, składek na ubezpieczenia społeczne.

Przygotowywanie przelewów bankowych, rozliczenia ZFŚS, klasyfikacja §§ płacowych i około płacowych,

·         Uzgadnianie wzajemnej zgodności między kontami kosztów, wydatków, zobowiązań i zaangażowania,

·         Wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniami oraz innych dokumentów rozliczeniowych,

·         Pełna obsługa programu Płatnik, PUE ZUS,

·         Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS,

·         Sumienne i terminowe przygotowywanie i składanie w odpowiednich urzędach i instytucjach dokumentacji rozliczeniowej – potrąceń (deklaracje ZUS, podatkowe, umowy zlecenia i o dzieło, sporządzanie sprawozdań GUS, sprawozdanie z wykorzystania limitów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia).

·         Prowadzenie ewidencji kasowej oraz sporządzanie raportów kasowych,

·         Rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych (np. delegacje, zaliczki),

·         Przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych,

·         Czynne uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdań budżetowych i finansowych,

·         Wspomaganie głównego księgowego w czynnościach i zadaniach realizowanych przez sekcję ds. finansowych komendy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         wykształcenie: minimum średnie, preferowani absolwenci kierunków ekonomicznych,

  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

  • prawo jazdy kat. B,

·         doświadczenie pozyskane w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków przez okres minimum 6 miesięcy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • życiorys/CV (uwzględniające przebieg pracy) i list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
  • oświadczenie o treści : „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w związku z ogłoszeniem o naborze do pracy na stanowisko inspektora ds. finansowych w sekcji ds. finansowych, przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2, w celu przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego”.
  • klauzula informacyjna osoby składającej aplikację,
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2019r., w godz. 7.30 ÷ 15.30.

Decyduje data:wpływu oferty do urzędu.

 

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

ul. Młyńska 2, 76-200 Słupsk

Sekretariat Komendy Miejskiej PSP w Słupsku (II piętro, pomieszczenie nr 203).

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Na kopercie oraz liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: NABÓR KSC PF.

W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu.

Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć własnym odręcznym podpisem wraz z datą.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i koniecznych (w tym otrzymane po terminie, brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.

Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Techniki i metody naboru: weryfikacja dokumentów, test wiedzy, sprawdzian umiejętności, rozmowa kwalifikacyjna.


 

Nabór będzie przeprowadzony w następujących etapach:

I.        Etap 1 - weryfikacja dokumentów:

a)     sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatkę/kandydata ofert oraz spełnienia wszystkich wymogów formalnych,

b)     wykluczenie z dalszej procedury kwalifikacyjnej ofert kandydatek/kandydatów, które nie zawierają kompletu dokumentów lub nie spełniają wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

II.      Etap 2* - sprawdzian wiedzy i umiejętności:

a)     sprawdzian wiedzy (test jednokrotnego wyboru) - czas trwania 20 minut - składający się z 20 pytań merytorycznych z zakresu znajomości aktów prawnych wymienionych w ogłoszeniu (maksymalna liczba punktów do uzyskania - 20 pkt.). Wymogiem niezbędnym do dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności jest uzyskanie, co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

b)     sprawdzian umiejętności - obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner),obsługi programu MS Office.

III.   Etap 3* - rozmowa kwalifikacyjna.

IV.   Etap 4 - ustalenie wyniku końcowego pracy komisji oraz wyłonienie najlepszych kandydatów.

Nieprzystąpienie kandydata/kandydatki w wyznaczonym terminie do któregokolwiek z etapów naboru powoduje wykluczenie z dalszego postępowania.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja na temat terminów kolejnych etapów naboru dostępna będzie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Słupsku oraz na stronie internetowej www.straz.slupsk.plkmpspslupsk.bip.gov.pl.

Proponowane wynagrodzenie brutto na stanowisku mnożnik 1.0 x kwota bazowa (tj. 1873,84 zł) plus wysługa lat, z zastrzeżeniem - nie mniej niż 2.250,00 zł.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

*Podczas etapu 2 i 3 ocenie podlega:

·         wiedza z zakresu księgowości, prawa podatkowego, zarządzania finansami, znajomość ogólnych zasad rachunkowości oraz ewidencji księgowej, w tym planu kont, umiejętność rozumienia treści ekonomicznej kont księgowych, umiejętność współpracy z instytucjami finansowymi (ZUS, US)

·         umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

·         biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office,

·         umiejętność sporządzania list płac oraz organizowania szeregu formalności związanych z procesem wypłat pracowniczych,

·         znajomość obsługi programu „ Płatnik ”,

·         znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania dokumentów PIT),

·         znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie naliczania i potrącania składek,

·         znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych,

·         umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,

·         przygotowanie i wysyłanie deklaracji ZUS, US, GUS,

·         dokładność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, zdolności analityczne,

·         chęć rozwoju,

·         odporność na stres,

·         umiejętność organizacji pracy,

·         umiejętność analitycznego myślenia,

·         komunikatywność i kultura osobista.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (+48) 59 842 40 01 wew. 231 lub 236.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.       Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Pożarniczej w Słupsku, (76-200), przy ul. Młyńskiej 2 (adres poczty elektronicznej: ).

2.       W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Pożarniczej w Gdańsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e–mail: ).

3.       Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie naboru do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pożarniczej w Słupsku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.       Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.

5.       Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.       Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

7.       Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.       W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.       Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani(a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

10.   Podanie przez Panią(a) danych osobowych w postępowaniu w sprawie naboru do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Pożarniczej w Słupsku jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku przedłożenia dokumentów wymaganych w naborze do pracy będzie brak możliwości uczestnictwa w tym postępowaniu.

11.   Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Ogłoszenie o naborze do pracy sporządził. mł. bryg. K. Kusz

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...uty-2019 skan 2,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oswiadczenie-w-zwia...wilnej (zał) 413,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Klauzula informacyjna-2019 (zał) 62,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zgoda na przetwarza...- 2019 (zał) 17,16 KB (doc) szczegóły pobierz