Fot. Pixabay

Do końca października tego roku Rada Miejska w Słupska dokona wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023, w tym:

38 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego 2 ławników,

20 ławników do orzekania w Sądu Rejonowym w Słupsku, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 14 ławników.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach w zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia dołączając wymagane dokumenty.

Zgłoszenia kandydatów należy składać do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miejskiej, Plac Zwycięstwa 3, pok. 116, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj.:

 • poniedziałek: od godz. 7.30 do 16.30,

 • wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30,

 • piątek: od godz.7.30 do 14.30.

Szczegółową informację na temat wyborów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej, tel. 59 84 88 336, 59 84 88 390.

Ważne dokumenty w procesie naboru (do pobrania poniżej):
Karta zgłoszenia
Lista osób zgłaszających
Oświadczenie kandydata
RODO