Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Jana Długosza 13 stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal mieszkalny Nr 4A położony na I piętrze w budynku przy ul. Jana Długosza 13

o powierzchni użytkowej 26,73 m2 z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 15,73 m² (6,45 + 8,92) wraz z udziałem 1020/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 817/2 o powierzchni 658 m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00084579/0.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 57.700 zł

wadium : 5.800

postąpienie nie mniej niż: 580

Nieruchomość położona przy ulicy Jana Długosza znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo – usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (12-MW/U). Budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 14.06.2019r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 28.06.2019r.o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.06.2019 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.