Fot. R. Nowakowski

W myśl nowych zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym po raz pierwszy, podczas sesji Rady Miejskiej, na której udzielane jest absolutorium, ma się odbyć debata nad raportem o stanie miasta.

W debacie nad Raportem o stanie miasta Słupska za 2018 rok, która planowana jest na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Słupsku (26 czerwca), będą też mogli po raz pierwszy wziąć udział mieszkańcy Słupska, którzy złożą Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7). Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 czerwca 2019 roku w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku Pl. Zwycięstwa 3, I piętro, pokój nr 116, w godzinach pracy Urzędu. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu wg kolejności zgłoszenia po wystąpieniach radnych. Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8).

Zgodnie z §25. ust.2 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Słupsku czas wypowiedzi nie może przekraczać 5 minut.

Z treścią raportu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (link).