Zgodnie z kalendarzem wyborczym od 13 do 20 czerwca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego lub wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów/kandydatki do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Do powołanej Rady wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych wybrani przez osoby uprawnione do reprezentowania tych organizacji w wyborach organizowanych przez Prezydenta w następujących obszarach tematycznych, zapewniających reprezentatywność sfer pożytku publicznego:

  1. działalność na rzecz aktywności obywatelskiej,

  1. działalność na rzecz edukacji,

  1. działalność na rzecz kultury,

  1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  1. działalność na rzecz pomocy społecznej,

  1. działalność na rzecz seniorów,

  1. działalność na rzecz sportu,

  1. działalność na rzecz turystyki, rekreacji, rozwijania zainteresowań,

  1. działalność na rzecz włączania grup marginalizowanych/mniejszościowych.

Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy zgłasza w wyborach jednocześnie kandydata na członka i kandydata na jego zastępcę. Dla zapewnienia równego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w Radzie wprowadza się zasadę podwójnej nominacji, tj. członek wskazuje na zastępcę osobę odmiennej płci.
Poniżej znajdziecie Państwo linki do:

Bliższych informacji udziela Pani Beata Macedońska pod nr tel. 59 8487921 lub osobiście w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej. Zapraszamy do składania kandydatur oraz głosowania.

Karta Kandydata (do pobrania)
Karta upoważniająca do głosowania (do pobrania)
Karta wyborcza (do pobrania)