Deratyzacja jest obowiązkiem! Przypominamy o konieczności jej przeprowadzenia! Nie wiesz jak to zrobić? Poniżej przedstawiamy sposób przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta:

1) Deratyzacji podlegają nieruchomości:
a) o zabudowie usługowej;
b) sportu i rekreacji;
c) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
d) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej;
e) obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2;
f) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
g) infrastruktury technicznej;
h) terenów ogrodów działkowych.
2) Deratyzację należy przeprowadzić:
▪ w terminie od 15 marca do 15 kwietnia- deratyzacja wiosenna,
▪ w terminie od 15 października do 15 listopada– deratyzacja jesienna,
▪ niezwłocznie w przypadku pojawienia się gryzoni.
3) Deratyzacja może zostać przeprowadzona przy pomocy specjalistycznego zakładu deratyzacyjnego lub we własnym zakresie.
4) Prawidłowe przeprowadzenie deratyzacji i zapobieżenie negatywnym skutkom deratyzacji wymaga w szczególności:
a) trzymania w zamknięciu zwierząt domowych w czasie akcji odszczurzania,
b) pouczenia dzieci o skutkach zatrucia,
c) otoczenia dzieci nadzorem i nie pozostawiania ich bez opieki w czasie odszczurzania,
d) zebrania i usunięcia trutek i martwych gryzoni niezwłocznie po okresie wyłożenia trutek.
5) Nieprzeprowadzenie deratyzacji stanowi zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) w zw. z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.) wykroczenie zagrożone karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 zł.
6) Potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku deratyzacji, podczas ewentualnej kontroli Straży Miejskiej w Słupsku, jest paragon za zakup trutki na szczury lub rachunek za przeprowadzenie deratyzacji przez specjalistyczną firmę.

Dlaczego to obowiązek? Wynika to z § 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska ustalonego uchwałą Nr LII/717/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2018 roku. Regulamin ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 28 czerwca 2018 roku pod pozycją 2592.