Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

„Jako członkinie stowarzyszenia Soroptimist Intenrational pragniemy zaznaczyć, że <Wszystkie kobiety i dziewczęta mają prawo do życia bez przemocy>.

Tym głośniej, że jedna na trzy kobiety doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej – 22% z rąk partnera. Ponad połowa wszystkich kobiet była nękana seksualnie, a 20% młodych kobiet zgłasza molestowanie seksualne w Internecie”, zgłasza Dunja Mijatović, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

Oprócz danych dostarczonych przez Agencję Praw Podstawowych UE, ONZ szacuje, że 70% ofiar przemocy w rodzinie stanowią kobiety.

W Polsce mimo, że policja nie prowadzi statystyk związanych z zabójstwami na tle nieporozumień rodzinnych, to w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” określa liczbę ofiar przemocy w rodzinie.

I tak według statystyk policyjnych w 2015 r. ofiarami przemocy w rodzinie padło 97 501 osób, w tym 69 376 kobiet”

Przemoc wobec kobiet stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety stanowią 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie, ale nie otrzymują kompleksowej pomocy, ich zeznania bywają podważane, a otoczenie często usprawiedliwia sprawcę. Jedynie 33 z 47 państw Unii Europejskiej ratyfikowało Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale jej wdrażanie w poszczególnych krajach jest wciąż niewystarczające.

Takie dane zobowiązują do działania.

Dlatego w odpowiedzi na nie, stowarzyszenie Soroptimist Intenrational promuje Kampanię „Orange the World – przeciwko przemocy wobec kobiet”, która odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).

Wybór tych dat jest symbolicznym podkreśleniem faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

Warto zaznaczyć, że jest to największa na świecie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet.

Poprzez nasze hasło: „Orange the World – przeciwko przemocy wobec kobiet”, oddajemy kobietom wiarygodność i przypominamy, że wina za przemoc zawsze leży po stronie sprawcy, nigdy zaś ofiary (na podstawie informacji Rzecznika Praw Obywatelskich).

Wszystkie kluby Soroptimist Intnernational w Polsce podobanie jak na całym świecie włączyły się w kampanię „Orange the World” w ramach, której organizowane są konferencje, performance, podświetlane na pomarańczowo budynki w miastach, trwa kampania w mediach społecznościowych. Symbolem włączenia się w kampanię jest pomarańczowy kwiat lub inny pomarańczowy element garderoby.

Celem jest podkreślenie wagi problemu i spowodowanie szerokiej dyskusji prowadzącej do podnoszących świadomość i działań zmierzających do rozwiązania problemu”.