Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Rusza kolejny etap prac odtworzeniowych baszty obronnej i budynku przymurnego. Aktualnie trwa postępowanie na wybór wykonawcy prac polegających m.in. na:
– częściowej rozbiórce budynków przy ul. F. Nullo 3 i 4,
– opracowaniu dokumentacji projektowej rekonstrukcji średniowiecznej baszty oraz zabudowy towarzyszącej,
– wykonaniu robót budowlanych związanych z rekonstrukcją średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą, uzbrojeniem oraz zagospodarowaniem terenu,
– przeprowadzeniu badań archeologicznych przed przystąpieniem do robót budowlanych.

W poprzednim etapie prac odtworzeniowych zaprojektowano rozbiórkę budynków mieszkalnych przy ul. F. Nullo 3 i 4.
Obiekty zostaną odbudowane i zaadaptowane na potrzeby Centrum Współpracy Międzypokoleniowej i Streetworkingu. Zakres robót budowlanych obejmować będzie rekonstrukcję średniowiecznej baszty w formie obiektu trzykondygnacyjnego z dachem stożkowym krytym dachówką ceramiczną. Elewacja baszty odtworzona zostanie z cegły historycznej, o wymiarach zgodnych z oryginalną, używaną do budowy tego typu obiektów na początku XV wieku. Zakres robót budowlanych obejmował będzie także częściową rozbiórkę istniejącej zabudowy przymurnej i wybudowanie budynku w konstrukcji ryglowej, z tak zwanego muru pruskiego, o trzech kondygnacjach i dachu dwuspadzistym. W budynku znajdą się pomieszczenia przeznaczone do realizacji nowych funkcji społecznych, edukacyjnych oraz wypoczynkowych. Parter zostanie przystosowany do potrzeb pasjonatów historii. W pomieszczeniach prowadzone będą zajęcia rzemiosła historycznego. Na pierwszym piętrze zlokalizowana zostanie placówka wsparcia dziennego oraz przestrzeń dla streetworkerów pracujących w obszarze rewitalizacji, a na poddaszu prowadzona będzie działalność skierowana do osób starszych. Zajęcia prowadzone w centrum seniora, będą wpływały na aktywizację społeczną osób starszych i rozwój ich zainteresowań. Oprócz tego w obiekcie znajdzie się sala wykładowo-ekspozycyjna oraz pomieszczenia biurowe. Odtworzone obiekty zostaną podświetlone od strony Słupi i ulicy.

Prace odtworzeniowe powinny zostać wykonane w terminie 16. miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą prac.
Odbudowa baszty obronnej i budynku przymurnego jest częścią planu przywrócenia terenów nadrzecznych miastu poprzez utworzenie w mieście „Bulwarów rzeki Słupi”.

Zaprojektowane obiekty uzupełnią istniejące historyczne i architektoniczne zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie dawnego kościoła klasztornego Sióstr Norbertanek pw. św. Mikołaja, pełniącego aktualnie siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Odtworzenie baszty obronnej i budynku przymurnego wykonywane są w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” w ramach poddziałania 8.1.2 RPO WP 2014-2020.