Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Słupsk

Uprzejmie informujemy, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 421/POM/2018 zakończyła prace nad przygotowaniem projektów list mieszkaniowych osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. Komisja pracowała w składzie dziewięcioosobowym od kwietnia 2018 do marca 2019.

Rozpatrzyła wszystkie wnioski o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego Miasta, które zostały wstępnie pozytywnie zweryfikowane przez Referat Mieszkaniowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

Ocenie Komisji podlegały wnioski:
– nowe złożone w terminie od 03 kwietnia 2018 do 31 sierpnia 2018,
– wnioski złożone przed 03 kwietnia 2018, których wnioskodawcy dokonali aktualizacji w okresie od 03 kwietnia 2018 do 31 sierpnia 2018.

Komisja otrzymała do rozpatrzenia 463 wnioski, w tym:
– 134 nowo przyjęte,
– 329 zaktualizowanych.
(Łączna liczba wniosków, które wpłynęły do PGM w wyznaczonym terminie to 489. Po wstępnej weryfikacji PGM odrzuciło 26, stąd ocenie SKM podlegały 463 wnioski.)

Łączna liczba gospodarstw domowych umieszczonych na projektach list osób oczekujących 310, w tym:

– 124 na lokale socjalne,

– 186 na lokale mieszkalne.

Projekty list mieszkaniowych 2019 (plik do pobrania)

Tryb odwoławczy:
Wnioskodawcom przysługuje wniesienie zastrzeżeń do projektów list podanych do publicznej wiadomości. Odwołania adresowane na Prezydenta Miasta Słupska można składać w terminie od 08 kwietnia 2019 roku do 23 kwietnia 2019 roku w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Juliana Tuwima 4 w Słupsku (pokój nr 4).
Odwołania będzie rozpatrywała czteroosobowa Komisja zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 321/POM/2019.

TREŚĆ ZARZĄDZENIA – kliknij niżej

zarządzenie – odwołania

http://bip.um.slupsk.pl/urzad_miejski/zarzadzenia_prezydenta/31033.html